Privacy Policy

QControl B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven overhoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. QControl B.V.houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;üPassende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciersworden door QControl B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • (financiële) Administratieve doeleinde;
 • Informatie verstrekking;
 • Bevestiging;
 • Promotie/marketing(opt-out is mogelijk);
 • Uitlevering van bestellingen;
 • Inzicht geven;
 • Vergroten zelfredzaamheid;
 • Projectmanagement.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Opdracht;
 • Contract;
 • Verwerkersovereenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Privacy Policy.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan QControl B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaatsnaam;
 • Land;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Website;
 • Geslacht;
 • Werkzaam bij organisatie;
 • IBAN rekeningnummer en tenaamstelling;
 • Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)

Uw persoonsgegevens worden door QControl B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst of opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van hosting diensten
 • Het verzorgen van registratie domeinnamen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan anderepartijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gebruik Google Analytics

QControl B.V. maakt gebruik van Google Analytics om diensten en producten te verbeteren en het gedrag van bezoekers op de website te kunnen meten. Hiervoor zijn volgende maatregelen getroffen:

 • Een bewerkersovereenkomst is gesloten tussen QControl B.V. en Google;
 • Alle verzamelde gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt;
 • Verzamelde gegevens worden niet gedeeld met Google;
 • Verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden;
 • Het verzamelen van gegevens geschied middels de plaatsing van een tracking cookie;
 • Verzamelde gegevens worden uiterlijk 38 maanden bewaard;

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

QControl B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van dewet is vereist.

Beveiliging gegevens

QControl B.V.maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte (persoons)gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wij hebben bijvoorbeeld de volgende passende technische en organisatorische maatregelengenomen:

 • Alle personen die namens QControl B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevenswelke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevensverwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Externe links

Op de site van QControl B.V. staan hyperlinks naar andere websites. QControl B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleidvan websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigen

QControl B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Het verdient aanbeveling om deze privacy policygeregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevensof klachten over privacy kunt u richten aan:

QControl B.V.
Sisalbaan 13i
2352 AZ Leiderdorp